Warunki korzystania

PROSZĘ DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZE WARUNKI PRZED KORZYSTANIEM Z TEJ WITRYNY

Korzystając z naszej witryny akceptujesz te warunki

Korzystając z naszej witryny, potwierdzasz, że akceptujesz niniejsze warunki użytkowania i zgadzasz się ich przestrzegać.

Jeśli nie zgadzasz się z tymi warunkami, nie możesz korzystać z naszej witryny.

Zalecamy wydrukowanie kopii niniejszych warunków do wykorzystania w przyszłości.

Istnieją inne warunki, które mogą Cię dotyczyć

Niniejsze warunki użytkowania odnoszą się do następujących dodatkowych warunków, które mają również zastosowanie do korzystania z naszej witryny:

 1. Nasza Polityka Prywatności
 2. Nasza Polityka dopuszczalnego użytkowania, która określa dozwolone i zabronione sposoby korzystania z naszej witryny. Korzystając z naszej witryny, musisz przestrzegać niniejszych Zasad dopuszczalnego użytkowania.
 3. Nasza Polityka plików cookie, która zawiera informacje na temat plików cookie w naszej witrynie.

Jeśli kupisz towar na naszej stronie, zapoznaj się z naszym Regulaminem Sprzedaży będzie miała zastosowanie do sprzedaży.

Możemy wprowadzić zmiany w tych warunkach

Od czasu do czasu zmieniamy te warunki. Za każdym razem, gdy chcesz skorzystać z naszej witryny, sprawdź te warunki, aby upewnić się, że rozumiesz warunki obowiązujące w danym momencie.

Możemy wprowadzać zmiany w naszej witrynie

Od czasu do czasu możemy aktualizować i zmieniać naszą witrynę, aby odzwierciedlić zmiany w naszych produktach, potrzebach naszych użytkowników i naszych priorytetach biznesowych.

Możemy zawiesić lub wycofać naszą witrynę

Nasza strona jest udostępniana bezpłatnie.

Nie gwarantujemy, że nasza witryna lub jakakolwiek jej zawartość będzie zawsze dostępna i nieprzerwana. Możemy zawiesić, wycofać lub ograniczyć dostępność całości lub dowolnej części naszej witryny ze względów biznesowych i operacyjnych. Postaramy się powiadomić Cię z odpowiednim wyprzedzeniem o każdym zawieszeniu lub wycofaniu.

Jesteś również odpowiedzialny za upewnienie się, że wszystkie osoby uzyskujące dostęp do naszej witryny za pośrednictwem Twojego połączenia internetowego są świadome niniejszych warunków użytkowania i innych obowiązujących warunków oraz że ich przestrzegają.

Możemy przenieść niniejszą Umowę na inną osobę

Możemy przenieść nasze prawa i obowiązki wynikające z niniejszych warunków na inną organizację . Zawsze poinformujemy Cię o tym na piśmie, jeśli tak się stanie i zadbamy o to, aby przeniesienie nie miało wpływu na Twoje prawa wynikające z umowy.

Nasza witryna jest przeznaczona dla użytkowników na całym świecie.

Nie oświadczamy, że treści dostępne w naszej witrynie lub za jej pośrednictwem są odpowiednie do użytku lub dostępne w innych lokalizacjach niż Anglia.

Musisz chronić dane swojego konta

Jeśli wybierzesz lub otrzymasz kod identyfikacyjny użytkownika, hasło lub jakąkolwiek inną informację w ramach naszych procedur bezpieczeństwa, musisz traktować takie informacje jako poufne. Nie wolno ujawniać ich osobom trzecim.

Mamy prawo wyłączyć w dowolnym momencie dowolny kod identyfikacyjny użytkownika lub hasło, wybrane przez Ciebie lub przydzielone przez nas, jeśli w naszej uzasadnionej opinii nie zastosujesz się do któregokolwiek z postanowień niniejszych warunków użytkowania.

Jeżeli wiesz lub podejrzewasz, że ktoś inny niż Ty zna Twój kod identyfikacyjny użytkownika lub hasło, musisz niezwłocznie powiadomić nas o tym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie na naszą infolinię obsługi klienta.

Jak możesz wykorzystać materiały na naszej stronie

Jesteśmy właścicielem lub licencjobiorcą wszelkich praw własności intelektualnej do naszej witryny i materiałów na niej opublikowanych. Dzieła te są chronione prawami autorskimi i traktatami na całym świecie. Wszystkie takie prawa są zastrzeżone.

Możesz wydrukować jedną kopię i pobrać fragmenty dowolnych stron naszej witryny do użytku osobistego, a także możesz zwrócić uwagę innych osób w swojej organizacji na treści publikowane w naszej witrynie.

Nie wolno w żaden sposób modyfikować papierowych ani cyfrowych kopii jakichkolwiek materiałów, które wydrukowałeś lub pobrałeś, a także nie możesz wykorzystywać żadnych ilustracji, zdjęć, sekwencji wideo lub audio ani żadnych grafik oddzielnie od towarzyszącego tekstu.

Należy zawsze potwierdzać nasz status (oraz wszystkich zidentyfikowanych autorów) jako autorów treści w naszej witrynie.

Nie wolno wykorzystywać żadnej części treści naszej witryny do celów komercyjnych bez uzyskania na to licencji od nas lub naszych licencjodawców.

Jeśli wydrukujesz, skopiujesz lub pobierzesz jakąkolwiek część naszej witryny z naruszeniem niniejszych warunków użytkowania, Twoje prawo do korzystania z naszej witryny natychmiast wygaśnie i będziesz musiał, według naszego uznania, zwrócić lub zniszczyć wszelkie kopie materiałów, które wykonałeś.

Nie polegaj na informacjach zawartych na tej stronie

Treść naszej witryny ma charakter wyłącznie informacyjny. Nie jest to porada, na której należy polegać. Przed podjęciem lub powstrzymaniem się od jakichkolwiek działań na podstawie treści znajdujących się na naszej stronie należy zasięgnąć profesjonalnej lub specjalistycznej porady.

Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby aktualizować informacje na naszej stronie, nie składamy żadnych oświadczeń, zapewnień ani gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, że zawartość naszej witryny jest dokładna, kompletna i aktualna.

Nie ponosimy odpowiedzialności za strony internetowe, do których prowadzą linki

Jeżeli nasza witryna zawiera łącza do innych witryn i zasobów udostępnianych przez osoby trzecie, łącza te są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych. Takie linki nie powinny być interpretowane jako akceptacja przez nas powiązanych stron internetowych lub informacji, które możesz z nich uzyskać.

Nie mamy kontroli nad zawartością tych witryn i zasobów.

Treści generowane przez użytkowników nie są przez nas zatwierdzane

Niniejsza witryna może zawierać informacje i materiały przesłane przez innych użytkowników witryny, w tym na tablice ogłoszeń i czaty. Informacje te i te materiały nie zostały przez nas zweryfikowane ani zatwierdzone. Poglądy wyrażane przez innych użytkowników naszej witryny nie reprezentują naszych poglądów ani wartości.

Jak złożyć skargę na treści przesłane przez innych użytkowników

Jeśli chcesz złożyć skargę dotyczącą treści przesłanych przez innych użytkowników, skontaktuj się z nami.

Nasza odpowiedzialność za stratę lub szkodę poniesioną przez Ciebie

Niezależnie od tego, czy jesteś konsumentem, czy użytkownikiem biznesowym:

 1. Nie wyłączamy ani nie ograniczamy w żaden sposób naszej odpowiedzialności wobec Ciebie, jeżeli byłoby to niezgodne z prawem. Obejmuje to odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane naszym zaniedbaniem lub zaniedbaniem naszych pracowników, agentów lub podwykonawców, a także za oszustwo lub oszukańcze wprowadzenie w błąd.
 2. W przypadku odpowiedzialności powstałej w wyniku dostarczenia Państwu jakichkolwiek produktów, będą miały zastosowanie różne ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności, które zostaną określone w naszych Warunkach sprzedaży.

Jeśli jesteś użytkownikiem biznesowym:

 1. Wykluczamy wszelkie dorozumiane warunki, gwarancje, oświadczenia lub inne warunki, które mogą mieć zastosowanie do naszej witryny lub jakichkolwiek zawartych na niej treści.
 2. Nie będziemy ponosić wobec Ciebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), naruszenia obowiązku ustawowego lub innego rodzaju, nawet jeśli są przewidywalne, powstałe w wyniku lub w związku z:
 3. korzystanie lub niemożność korzystania z naszej witryny; Lub
 4. korzystania z treści wyświetlanych na naszej stronie lub polegania na nich.
 5. W szczególności nie będziemy ponosić odpowiedzialności za:
 6. utrata zysków, sprzedaży, działalności lub przychodów;
 7. przerwa w działalności;
 8. utrata przewidywanych oszczędności;
 9. utrata możliwości biznesowych, wartości firmy lub reputacji; Lub
 10. jakiekolwiek straty lub szkody pośrednie lub wtórne.

Jeśli jesteś użytkownikiem konsumenckim:

 1. Należy pamiętać, że udostępniamy naszą witrynę wyłącznie do użytku domowego i prywatnego. Zgadzasz się nie używać naszej witryny do jakichkolwiek celów komercyjnych lub biznesowych, a my nie ponosimy wobec Ciebie odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę zysków, utratę działalności, przerwę w działalności lub utratę możliwości biznesowych.
 2. Jeżeli wadliwe treści cyfrowe, które dostarczyliśmy, spowodują uszkodzenie urządzenia lub treści cyfrowych należących do Ciebie, a jest to spowodowane niezachowaniem przez nas należytej staranności i umiejętności, naprawimy szkodę lub wypłacimy Ci odszkodowanie. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za szkody, których można było uniknąć, stosując się do naszych porad dotyczących bezpłatnej aktualizacji, ani za szkody powstałe na skutek nieprawidłowego postępowania zgodnie z instrukcjami instalacji lub posiadania minimalnego systemu zalecane przez nas wymagania.

W jaki sposób możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe

Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe wyłącznie w sposób określony w naszej Polityce prywatności.

Przesyłanie treści na naszą stronę

Za każdym razem, gdy korzystasz z funkcji umożliwiającej przesyłanie treści do naszej witryny lub nawiązywanie kontaktu z innymi użytkownikami naszej witryny, musisz przestrzegać standardów treści określonych w naszych Zasadach dopuszczalnego użytkowania.

Gwarantujesz, że każdy taki wkład jest zgodny z tymi standardami, a także będziesz ponosić wobec nas odpowiedzialność i zabezpieczać nas przed wszelkimi naruszeniami tej gwarancji. Oznacza to, że będziesz odpowiedzialny za wszelkie straty lub szkody, jakie poniesiemy w wyniku naruszenia przez Ciebie gwarancji.

Wszelkie treści przesłane do naszej witryny będą uważane za niepoufne i niezastrzeżone. Zachowujesz wszystkie swoje prawa własności do swoich treści, ale musisz udzielić nam [i innym użytkownikom naszej witryny] ograniczonej licencji na używanie, przechowywanie i kopiowanie tych treści oraz rozpowszechnianie i udostępnianie ich stronom trzecim. Prawa, których nam udzielasz, są opisane w sekcji Prawa, które nam przyznajesz do korzystania z materiałów, które przesyłasz poniżej.

Mamy również prawo ujawnić Twoją tożsamość dowolnej osobie trzeciej, która twierdzi, że jakakolwiek treść opublikowana lub przesłana przez Ciebie na naszą stronę stanowi naruszenie jej praw własności intelektualnej lub prawa do prywatności.

Mamy prawo usunąć wszelkie wpisy, które zamieszczasz na naszej stronie, jeśli naszym zdaniem Twój post nie jest zgodny ze standardami treści określonymi w naszej Polityce dopuszczalnego użytkowania.

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za zabezpieczenie i tworzenie kopii zapasowych swoich treści.

Nie przechowujemy treści o charakterze terrorystycznym.

Prawa, które dajesz nam do korzystania z przesłanych materiałów

Przesyłając lub publikując treści na naszej stronie, udzielasz nam prawa do korzystania z tych treści w sposób, jaki uznamy za stosowny.

Nie odpowiadamy za wirusy i nie wolno ich wprowadzać.

Nie gwarantujemy, że nasza witryna będzie bezpieczna lub wolna od błędów i wirusów.

Jesteś odpowiedzialny za konfigurację technologii informatycznych, programów komputerowych i platformy umożliwiającej dostęp do naszej witryny. Powinieneś używać własnego oprogramowania antywirusowego.

Nie wolno nadużywać naszej witryny poprzez świadome wprowadzanie wirusów, koni trojańskich, robaków, bomb logicznych lub innych materiałów złośliwych lub szkodliwych technologicznie. Nie wolno podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do naszej witryny, serwera, na którym przechowywana jest nasza witryna, ani żadnego serwera, komputera lub bazy danych podłączonych do naszej witryny. Nie wolno atakować naszej witryny poprzez atak typu „odmowa usługi” lub rozproszony atak typu „odmowa usługi”. Naruszając to postanowienie, popełnisz przestępstwo zgodnie z ustawą Computer Misuse Act 1990. Każde takie naruszenie zgłosimy odpowiednim organom ścigania i będziemy z nimi współpracować, ujawniając im Twoją tożsamość. W przypadku takiego naruszenia Twoje prawo do korzystania z naszej witryny natychmiast wygasa.

Zasady dotyczące linkowania do naszej witryny

Możesz zamieścić link do naszej strony głównej, pod warunkiem, że zrobisz to w sposób uczciwy i zgodny z prawem oraz nie szkodzi naszej reputacji ani nie wykorzystuje jej.

Nie wolno ustanawiać linków w sposób sugerujący jakąkolwiek formę powiązania, zatwierdzenia lub poparcia z naszej strony, jeśli takie nie istnieją.

Nie wolno Ci umieszczać łącza do naszej witryny na żadnej stronie internetowej, która nie jest Twoją własnością.

Nasza witryna nie może być umieszczona w ramce w żadnej innej witrynie ani nie można tworzyć łączy do jakiejkolwiek części naszej witryny innej niż strona główna.

Zastrzegamy sobie prawo do wycofania zgody na linkowanie bez uprzedzenia.

Strona internetowa, do której prowadzą linki, musi pod każdym względem spełniać standardy treści określone w naszej Polityce dopuszczalnego użytkowania.

Jeśli chcesz połączyć się z treścią naszej witryny lub skorzystać z niej w inny sposób niż określony powyżej, skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie z naszą infolinią obsługi klienta.

Przepisy jakiego kraju mają zastosowanie w przypadku wszelkich sporów?

Jeśli jesteś konsumentem, pamiętaj, że niniejsze warunki użytkowania, ich przedmiot i forma podlegają prawu angielskiemu. Zarówno Ty, jak i my zgadzamy się, że sądy Anglii i Walii będą miały wyłączną jurysdykcję, z wyjątkiem tego, że jeśli jesteś rezydentem Irlandii Północnej, możesz również wszcząć postępowanie w Irlandii Północnej, a jeśli jesteś rezydentem Szkocji, możesz również wszcząć postępowanie w Szkocji .

Jeśli prowadzisz firmę, niniejsze warunki użytkowania, ich przedmiot i forma (oraz wszelkie spory lub roszczenia pozaumowne) podlegają prawu angielskiemu. Oboje zgadzamy się na wyłączną jurysdykcję sądów Anglii i Walii.

Nasze znaki towarowe są zastrzeżone

Nie wolno Ci używać naszych zarejestrowanych znaków towarowych bez naszej zgody, chyba że stanowią one część materiału, z którego korzystasz, zgodnie z postanowieniami zawartymi w sekcji Jak możesz wykorzystywać materiały na naszej stronie powyżej.

 

Przyjęte zasady użytkowania

Co kryje się pod tymi terminami?

Niniejsza polityka dopuszczalnego użytkowania określa standardy treści, które mają zastosowanie podczas przesyłania treści do naszej witryny, nawiązywania kontaktu z innymi użytkownikami naszej witryny, łączenia się z naszą witryną lub interakcji z naszą witryną w jakikolwiek inny sposób,

Zabronione zastosowania

Możesz korzystać z naszej witryny wyłącznie w celach zgodnych z prawem. Nie możesz korzystać z naszej witryny:

 1. W jakikolwiek sposób naruszający obowiązujące prawo lub regulacje lokalne, krajowe lub międzynarodowe.
 2. W jakikolwiek sposób, który jest niezgodny z prawem lub oszukańczy lub ma jakikolwiek niezgodny z prawem lub oszukańczy cel lub skutek.
 3. W celu wyrządzenia krzywdy lub usiłowania wyrządzenia krzywdy nieletnim w jakikolwiek sposób.
 4. Znęcanie się, obrażanie, zastraszanie lub poniżanie jakiejkolwiek osoby.
 5. Aby wysyłać, świadomie odbierać, przesyłać, pobierać, wykorzystywać lub ponownie wykorzystywać jakiekolwiek materiały, które nie są zgodne z naszymi standardami dotyczącymi treści przedstawionymi poniżej.
 6. Przesyłanie lub zapewnianie wysłania jakichkolwiek niechcianych lub nieautoryzowanych materiałów reklamowych lub promocyjnych bądź jakiejkolwiek innej formy podobnego nagabywania (spamu).
 7. Aby świadomie przesyłać jakiekolwiek dane, wysyłać lub przesyłać jakiekolwiek materiały zawierające wirusy, konie trojańskie, robaki, bomby zegarowe, rejestratory naciśnięć klawiszy, oprogramowanie szpiegowskie, oprogramowanie reklamowe lub inne szkodliwe programy lub podobny kod komputerowy zaprojektowany w celu niekorzystnego wpływu na działanie dowolnego oprogramowania komputerowego lub sprzęt komputerowy.

Zgadzasz się również:

 1. Nie reprodukować, powielać, kopiować ani odsprzedawać żadnej części naszej witryny z naruszeniem postanowień naszych Warunków korzystania z witryny.
 2. Nie wolno uzyskać dostępu bez upoważnienia, ingerować, uszkadzać lub zakłócać:
 3. dowolna część naszej witryny;
 4. dowolny sprzęt lub sieć, w której przechowywana jest nasza witryna;
 5. wszelkie oprogramowanie wykorzystywane w ramach udostępniania naszej witryny; Lub
 6. wszelki sprzęt, sieć lub oprogramowanie będące własnością osób trzecich lub używane przez nie.

Usługi interaktywne

Od czasu do czasu możemy udostępniać usługi interaktywne na naszej stronie.

Jeżeli świadczymy jakąkolwiek usługę interaktywną, zapewnimy Ci jasne informacje o rodzaju oferowanej usługi, czy jest ona moderowana i jaka forma moderacji jest stosowana (w tym czy jest to moderacja ludzka czy techniczna).

Dołożymy wszelkich starań, aby ocenić potencjalne ryzyko dla użytkowników (w szczególności dla dzieci) ze strony osób trzecich podczas korzystania przez nich z jakichkolwiek usług interaktywnych udostępnianych w naszym serwisie i w każdym przypadku zadecydujemy, czy wskazane jest stosowanie moderacji odpowiednią usługę (w tym rodzaj moderacji, którą należy zastosować) w świetle tych zagrożeń. Jednakże nie jesteśmy zobowiązani do nadzorowania, monitorowania ani moderowania jakichkolwiek usług interaktywnych, które udostępniamy na naszej stronie, i wyraźnie wykluczamy naszą odpowiedzialność za jakiekolwiek straty lub szkody powstałe w wyniku korzystania przez użytkownika z jakiejkolwiek usługi interaktywnej z naruszeniem naszych standardów dotyczących treści niezależnie od tego, czy usługa jest moderowana, czy nie.

Korzystanie z naszych usług interaktywnych jest przeznaczone wyłącznie dla osób dorosłych.

Jeżeli moderujemy usługę interaktywną, zazwyczaj zapewniamy możliwość skontaktowania się z moderatorem w przypadku pojawienia się wątpliwości lub trudności.

Standardy treści

Niniejsze standardy dotyczące treści mają zastosowanie do wszelkich materiałów, które wnosisz do naszej witryny (Wkład) oraz do wszelkich powiązanych z nimi usług interaktywnych.

Standardy treści muszą być przestrzegane zarówno w duchu, jak i w literze. Standardy mają zastosowanie do każdej części dowolnego Wkładu, jak również do jego całości.

Flavour Warehouse Limited ustali według własnego uznania, czy Wkład narusza Standardy treści.

Wkład musi:

 1. Bądź dokładny (jeśli podaje fakty).
 2. Bądź autentycznie przekonany (jeśli wyraża opinie).
 3. Przestrzegać prawa obowiązującego w Anglii i Walii oraz w każdym kraju, z którego jest wysyłany.

Wkład nie może:

 1. Bądź zniesławiający jakąkolwiek osobę.
 2. Być obsceniczny, obraźliwy, pełen nienawiści lub podżegający.
 3. Znęcać się, obrażać, zastraszać lub poniżać.
 4. Promuj materiały o charakterze jednoznacznie seksualnym.
 5. Dołącz materiały przedstawiające wykorzystywanie seksualne dzieci.
 6. Promuj przemoc.
 7. Promuj dyskryminację ze względu na rasę, płeć, religię, narodowość, niepełnosprawność, orientację seksualną lub wiek.
 8. Naruszaj jakiekolwiek prawa autorskie, prawa do baz danych lub znaki towarowe jakiejkolwiek innej osoby.
 9. Jest prawdopodobne, że oszukasz każdą osobę.
 10. Naruszyć jakikolwiek obowiązek prawny należny osobie trzeciej, taki jak obowiązek umowny lub obowiązek zachowania poufności.
 11. Promuj jakąkolwiek nielegalną działalność.
 12. Bądź obrazą sądu.
 13. Grozić, nadużywać lub naruszać inną prywatność, powodować irytację, niedogodności lub niepotrzebny niepokój.
 14. Może nękać, denerwować, zawstydzać, niepokoić lub denerwować jakąkolwiek inną osobę.
 15. Podszywać się pod jakąkolwiek osobę lub fałszywie przedstawiać swoją tożsamość lub powiązania z jakąkolwiek osobą.
 16. Sprawiaj wrażenie, że Wkład pochodzi od Flavour Warehouse Limited, jeśli tak nie jest.
 17. Popieraj, promuj, nawołuj jakąkolwiek stronę do popełnienia lub wspieraj jakiekolwiek działania niezgodne z prawem lub przestępcze, takie jak (tylko w ramach przykładu) naruszenie praw autorskich lub niewłaściwe użycie komputera.
 18. zawierać oświadczenie, o którym wiesz, w co wierzysz lub masz uzasadnione podstawy, aby sądzić, że członkowie społeczeństwa, dla których oświadczenie jest lub ma zostać opublikowane, prawdopodobnie zostaną odebrane jako bezpośrednia lub pośrednia zachęta lub inna zachęta do komisji, przygotowanie lub podżeganie do aktów terroryzmu.
 19. Zawierać żadnych reklam ani promować jakichkolwiek usług lub łączy internetowych do innych witryn.

Naruszenie tej polityki

Jeśli uznamy, że nastąpiło naruszenie niniejszej polityki dopuszczalnego użytkowania, możemy podjąć takie działania, jakie uznamy za stosowne.

Niezastosowanie się do niniejszych zasad dopuszczalnego użytkowania stanowi istotne naruszenie warunków użytkowania, na podstawie których możesz korzystać z naszej witryny, i może skutkować podjęciem przez nas wszystkich lub niektórych z następujących działań:

 1. Natychmiastowe, tymczasowe lub trwałe wycofanie prawa do korzystania z naszej witryny.
 2. Natychmiastowe, tymczasowe lub trwałe usunięcie wszelkich Wkładów przesłanych przez Ciebie na naszą stronę.
 3. Wydanie ostrzeżenia dla Ciebie.
 4. Postępowanie sądowe przeciwko Tobie w celu uzyskania zwrotu wszystkich kosztów na zasadzie zabezpieczenia (w tym między innymi uzasadnionych kosztów administracyjnych i prawnych) wynikających z naruszenia.
 5. Dalsze kroki prawne przeciwko Tobie.
 6. Ujawnianie takich informacji organom ścigania, jeśli uznamy to za konieczne lub wymagane przez prawo.

Wykluczamy naszą odpowiedzialność za wszelkie działania, jakie możemy podjąć w odpowiedzi na naruszenia niniejszych zasad dopuszczalnego użytkowania. Działania, które możemy podjąć, nie ograniczają się do opisanych powyżej i możemy podjąć wszelkie inne działania, które w uzasadniony sposób uznamy za stosowne.

Przepisy jakiego kraju mają zastosowanie w przypadku wszelkich sporów?

Jeżeli jesteś konsumentem, pamiętaj, że warunki niniejszej Polityki, jej przedmiot i forma podlegają prawu angielskiemu. Zarówno Ty, jak i my zgadzamy się, że sądy Anglii i Walii będą miały wyłączną jurysdykcję, z wyjątkiem tego, że jeśli jesteś rezydentem Irlandii Północnej, możesz również wszcząć postępowanie w Irlandii Północnej, a jeśli jesteś rezydentem Szkocji, możesz również wszcząć postępowanie w Szkocji .

Jeśli prowadzisz firmę, warunki niniejszej polityki, jej przedmiot i forma (oraz wszelkie spory lub roszczenia pozaumowne) podlegają prawu angielskiemu. Oboje zgadzamy się na wyłączną jurysdykcję sądów Anglii i Walii.

 

Regulamin i zasady sprzedaży

1. Niniejsze Warunki

1.1 Co obejmują te warunki. Oto warunki, na jakich dostarczamy Państwu produkty. Dotyczą one wyłącznie sprzedaży konsumenckiej.

1.2 Dlaczego warto je przeczytać. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami przed złożeniem nam zamówienia. Niniejsze warunki określają, w jaki sposób będziemy dostarczać Ci produkty, w jaki sposób Ty i my możemy zmienić lub zakończyć umowę, co zrobić, jeśli wystąpi problem, a także inne ważne informacje. Jeśli uważasz, że w tych warunkach jest błąd, skontaktuj się z nami w celu omówienia.

2. Informacje o tym, jak się z nami skontaktować

2. 1 Jak się z nami skontaktować. Możesz skontaktować się z nami, dzwoniąc do naszego zespołu obsługi klienta lub pisząc do nas na podany powyżej adres siedziby lub e-mailem na adres customerservice@elfbarpolska.com.

2. 2 Jak możemy się z Tobą skontaktować. Jeśli będziemy musieli się z Tobą skontaktować, zrobimy to telefonicznie lub pisząc na adres e-mail lub adres pocztowy, który podałeś nam w zamówieniu.

2.3 „Pisanie” obejmuje e-maile . Kiedy w niniejszych terminach używamy słów „pisanie” lub „pisane”, mamy na myśli także e-maile.

3. Kwalifikowalność

3.1 Nasze produkty są dostępne wyłącznie dla osób, które ukończyły 18 rok życia. Składając zamówienie na nasze produkty, potwierdzasz, że masz ukończone 18 lat.

3.2 Możemy przeprowadzić wyrywkową weryfikację Twojego wieku, na przykład prosząc o identyfikację, a w przypadku, gdy stwierdzimy, że nie jesteś uprawniony do zamawiania produktów zgodnie z prawem lub odmówisz takiej weryfikacji, będziemy uprawnieni do zakończyć umowę bez wypowiedzenia.

4. Nasza umowa z Tobą

4.1 Jak przyjmiemy Twoje zamówienie. Nasza akceptacja Twojego zamówienia nastąpi, gdy wyślemy Ci wiadomość e-mail z prośbą o jego akceptację, i wtedy między Tobą a nami zostanie zawarta umowa.

4.2 Jeśli nie możemy przyjąć Twojego zamówienia. Jeśli nie będziemy mogli przyjąć Twojego zamówienia, poinformujemy Cię o tym na piśmie i nie obciążymy Cię kosztami produktu. Może to wynikać z braku produktu w magazynie, z powodu nieoczekiwanych ograniczeń naszych zasobów, których nie mogliśmy rozsądnie zaplanować, z powodu zidentyfikowania błędu w cenie lub opisie produktu lub z tego, że nie byliśmy w stanie dotrzymać terminu dostawy określiłeś.

4.3 Numer Twojego zamówienia. Przypiszemy numer zamówienia do Twojego zamówienia i poinformujemy Cię o nim, gdy przyjmiemy Twoje zamówienie. Pomoże nam to, jeśli podasz nam numer zamówienia za każdym razem, gdy skontaktujesz się z nami w sprawie zamówienia.

5. Nasze produkty

5.1 Produkty mogą nieznacznie różnić się od zdjęć. Zdjęcia produktów na naszej stronie internetowej służą wyłącznie celom poglądowym. Chociaż dołożyliśmy wszelkich starań, aby kolory były dokładnie wyświetlane, nie możemy zagwarantować, że wyświetlanie kolorów na urządzeniu dokładnie odzwierciedla kolor produktów. Twój produkt może nieznacznie różnić się od tych na zdjęciach.

5.2 Opakowanie produktu może się różnić. Opakowanie produktu może różnić się od pokazanego na zdjęciach na naszej stronie internetowej.

6. Twoje prawa do wprowadzania zmian

Jeśli chcesz dokonać zmian w zamówionym produkcie skontaktuj się z nami. Poinformujemy Cię, czy zmiana będzie możliwa. Jeśli to możliwe, poinformujemy Cię o wszelkich zmianach w cenie produktu, terminie dostawy lub czymkolwiek innym, co byłoby konieczne w wyniku żądanej przez Ciebie zmiany i poprosimy Cię o potwierdzenie, czy chcesz kontynuować zmiana. Jeżeli nie będziemy mogli dokonać zmiany lub konsekwencje wprowadzenia zmiany będą dla Ciebie nie do zaakceptowania, możesz zechcieć rozwiązać umowę (patrz punkt 9 – Twoje prawa do rozwiązania umowy).

7. Nasze prawa do wprowadzania zmian

7.1 Drobne zmiany w produktach. Możemy zmienić produkt:

7.1.1  aby odzwierciedlić zmiany w odpowiednich przepisach prawa i wymaganiach regulacyjnych; I

7.1.2  w celu wprowadzenia drobnych dostosowań i ulepszeń technicznych, na przykład w celu zaradzenia zagrożeniom bezpieczeństwa lub ochrony. Zmiany te nie będą miały wpływu na korzystanie z produktu.

7.2 Bardziej znaczące zmiany w produktach i niniejszych warunkach. Ponadto, jak informowaliśmy Cię w opisie produktu na naszej stronie internetowej, możemy wprowadzić zmiany w niniejszych warunkach lub produkcie, ale jeśli to zrobimy, powiadomimy Cię o tym i będziesz mógł skontaktować się z nami w celu rozwiązania umowy przed zmianami obowiązywać i otrzymać zwrot pieniędzy za wszelkie produkty opłacone, ale nieotrzymane.

8. Dostarczanie produktów

8.1 Koszty dostawy. Koszty dostawy będą wyświetlane na naszej stronie internetowej.

8.2 Kiedy dostarczymy produkty. W trakcie procesu zamówienia skontaktujemy się z Tobą w celu podania szacunkowej daty dostawy, która będzie przypadać w ciągu 30 dni roboczych od dnia przyjęcia zamówienia (jeśli znajduje się na terenie Wielkiej Brytanii). Terminy dostaw międzynarodowych będą się różnić w zależności od kraju

8.3 Nie odpowiadamy za opóźnienia będące poza naszą kontrolą. Jeżeli dostawa produktów zostanie opóźniona w wyniku zdarzenia od nas niezależnego, skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe, aby Cię o tym poinformować i podejmiemy kroki, aby zminimalizować skutki opóźnienia. Pod warunkiem, że to zrobimy, nie będziemy ponosić odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane wydarzeniem, ale jeśli istnieje ryzyko znacznego opóźnienia, możesz skontaktować się z nami, aby zakończyć umowę i otrzymać zwrot pieniędzy za wszelkie produkty, za które zapłaciłeś, ale których nie otrzymałeś.

8.4 Jeśli nie będzie Cię w domu w momencie dostawy produktu. Jeśli pod Twoim adresem nie ma nikogo, kto mógłby odebrać dostawę, a produkty nie mogą zostać wysłane przez Twoją skrzynkę pocztową, zostawimy Ci wiadomość z informacją o zmianie terminu dostawy lub odbiorze produktów z lokalnego magazynu.

8.5 Jeśli nie zorganizujesz ponownie dostawy. Jeżeli po nieudanej dostawie nie zorganizujesz ponownie dostawy lub nie odbierzesz jej z magazynu dostaw, skontaktujemy się z Tobą w celu uzyskania dalszych instrukcji i możemy obciążyć Cię kosztami przechowywania oraz wszelkimi dalszymi kosztami dostawy. Jeżeli pomimo naszych uzasadnionych wysiłków nie będziemy w stanie się z Tobą skontaktować lub zmienić terminu dostawy lub odbioru, możemy rozwiązać umowę i zastosowanie będzie miała klauzula 11.2.

8.6 Twoje prawa w przypadku opóźnienia w dostawie towaru. Masz prawo, jeśli dostarczymy towar z opóźnieniem. Jeśli nie dotrzymamy terminu dostawy jakiegokolwiek towaru, możesz od razu potraktować umowę jako wygasłą, jeśli ma zastosowanie którykolwiek z poniższych przypadków:

8.6.1  odmówiliśmy dostarczenia towaru;

8.6.2  dostawa w terminie dostawy była niezbędna (biorąc pod uwagę wszystkie istotne okoliczności); Lub

8.6.3  zanim przyjęliśmy Twoje zamówienie, powiedziałeś nam, że dostawa w wyznaczonym terminie jest kluczowa.

8.7 Ustalenie nowego terminu dostawy. Jeżeli nie chcesz od razu traktować umowy jako zakończonej lub nie masz do tego prawa zgodnie z punktem 8.6, możesz wyznaczyć nam nowy termin dostawy, który musi być rozsądny, i możesz potraktować umowę jako zakończone w przypadku nie dotrzymania nowego terminu.

8.8 Zakończenie umowy z powodu opóźnienia w dostawie. Jeśli zdecydujesz się potraktować umowę jako rozwiązaną ze względu na opóźnioną dostawę zgodnie z klauzulą 5 lub klauzulą 6, możesz anulować zamówienie na dowolny towar lub odrzucić dostarczony towar. Jeśli chcesz, możesz odrzucić lub anulować zamówienie na część z tych towarów (nie na wszystkie), chyba że ich rozdzielenie obniżyłoby ich wartość. Następnie zwrócimy Ci wszelkie kwoty, które zapłaciłeś nam za anulowany towar i jego dostawę. Jeśli towar został do Ciebie dostarczony, musisz go zwrócić osobiście do miejsca, w którym go kupiłeś, lub wysłać go do nas pocztą. Pokrywamy koszty wysyłki lub odbioru.

8.9 Kiedy stajesz się odpowiedzialny za towar. Produkt będący towarem będzie Twoją odpowiedzialnością od chwili dostarczenia produktu na podany przez Ciebie adres.

8.10 Kiedy jesteś właścicielem towarów. Jesteś właścicielem produktu, który jest towarem po otrzymaniu przez nas pełnej zapłaty.

8.11 Co się stanie, jeśli nie przekażesz nam wymaganych informacji? Możemy potrzebować od Ciebie pewnych informacji, abyśmy mogli dostarczyć Ci produkty, na przykład imię i nazwisko, adres i dowód wieku. Jeżeli tak, zostanie to zaznaczone w opisie produktów na naszej stronie internetowej. Skontaktujemy się z Tobą i poprosimy o te informacje. Jeśli nie przekażesz nam tych informacji w rozsądnym terminie od chwili, gdy o nie poprosimy, lub jeśli przekażesz nam informacje niekompletne lub nieprawidłowe, możemy albo zakończyć umowę (i będzie miał zastosowanie punkt 11.2), albo pobrać dodatkową opłatę w rozsądnej kwocie aby zrekompensować nam dodatkową pracę, która jest w rezultacie wymagana. Nie ponosimy odpowiedzialności za spóźnione dostarczenie produktów lub niedostarczenie jakiejkolwiek ich części, jeśli jest to spowodowane nieprzekazaniem nam potrzebnych informacji w rozsądnym terminie od chwili, gdy o to poprosimy.

8.12 Powody, dla których możemy zawiesić dostawę produktów do Ciebie. Być może będziemy musieli zawiesić dostawę produktu do:

8.12.1 uporać się z problemami technicznymi lub dokonać drobnych zmian technicznych;

8.12.2 zaktualizować produkt, aby odzwierciedlić zmiany w odpowiednich przepisach prawa i wymaganiach regulacyjnych;

8.12.3 wprowadzać zmiany w produkcie zgodnie z Twoją prośbą lub powiadomieniem przez nas (patrz punkt 7).

8.13 Twoje prawa w przypadku zawieszenia dostaw produktów. Skontaktujemy się z Tobą z wyprzedzeniem i poinformujemy Cię, że wstrzymamy dostawę produktu, chyba że problem jest pilny lub ma charakter awaryjny. Jeśli w jakimkolwiek okresie będziemy musieli zawiesić produkt na dłużej niż jeden miesiąc, dostosujemy cenę tak, abyś nie płacił za produkty w okresie zawieszenia. Możesz skontaktować się z nami, aby rozwiązać umowę na produkt, jeśli ją zawiesimy lub poinformować Cię, że ją zawiesimy, w każdym przypadku na okres dłuższy niż dwa miesiące, a my zwrócimy Ci wszelkie kwoty zapłacone z góry za produktu za okres po zakończeniu umowy.

8.14 Brakujące lub uszkodzone elementy. Jeśli jakiś przedmiot jest uszkodzony lub go brakuje w zamówieniu, musisz poinformować o tym nasz Dział Obsługi Klienta w ciągu 24 godzin od otrzymania towaru, podając szczegółowe informacje na temat zamówienia i brakujących elementów. Wszelkie roszczenia zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane. Prosimy nie wyrzucać żadnych produktów przed zgłoszeniem problemu, ponieważ możemy zażądać numerów partii, dowodów fotograficznych i/lub zażądać zwrotu uszkodzonego produktu. Po zbadaniu sprawy dostarczymy wszelkie brakujące/uszkodzone produkty lub zwrócimy pieniądze za nieotrzymane produkty. Jeżeli towary zostaną uznane za uszkodzone w wyniku niewłaściwego użycia, przypadkowego uszkodzenia lub zużycia, nie wydamy towaru zastępczego ani nie przyznamy kredytu/zwrotu pieniędzy, a Ty będziesz odpowiedzialny za wszelkie koszty poniesione w związku ze zwrotem towaru do nas.

9. Twoje prawo do rozwiązania umowy

9.1 W pewnych okolicznościach możesz rozwiązać z nami umowę. Twoje prawa po rozwiązaniu umowy będą zależeć od tego, co kupiłeś, czy jest z tym coś nie tak, jak sobie radzimy i kiedy zdecydujesz się zakończyć umowę:

9.1.1  Jeśli to, co kupiłeś, jest wadliwe lub opisujesz je niedokładnie, możesz mieć prawo do rozwiązania umowy (albo do naprawy lub wymiany produktu, albo do odzyskania części lub całości pieniędzy), patrz punkt 12 i nasze Zwroty gwarancyjne Polityka

9.1.2  Jeśli chcesz rozwiązać umowę z powodu czegoś, co zrobiliśmy lub o czym powiedzieliśmy, że to zrobimy, zobacz punkt 9.2;

9.1.3   Jeśli właśnie zmieniłeś zdanie na temat produktu, zobacz punkt 9.3. Możesz otrzymać zwrot pieniędzy, jeśli znajdujesz się w okresie odstąpienia od umowy, ale może to podlegać potrąceniom i będziesz musiał pokryć koszty zwrotu wszelkich towarów;

9.1.4   We wszystkich pozostałych przypadkach (jeśli nie ponosimy winy i nie ma prawa do zmiany decyzji) patrz punkt 9.4

9.2 Zakończenie umowy z powodu czegoś, co zrobiliśmy lub zamierzamy zrobić. Jeśli rozwiążesz umowę z powodu określonego w punktach 9.2.1 do 9.2.5 poniżej, umowa wygaśnie natychmiast, a my zwrócimy Ci pełną kwotę za wszelkie niedostarczone produkty. Powody są następujące:

9.2.1  powiedzieliśmy Ci o nadchodzących zmianach w produkcie lub niniejszych warunkach, na które się nie zgadzasz (patrz punkt 7.2);

9.2.2  powiedzieliśmy Ci o błędzie w cenie lub opisie zamówionego produktu i nie chcesz kontynuować;

9.2.3  istnieje ryzyko, że dostawa produktów może ulec znacznemu opóźnieniu na skutek zdarzeń od nas niezależnych;

9.2.4  wstrzymaliśmy dostawę produktów z przyczyn technicznych lub powiadomiliśmy Państwa o zawieszeniu dostaw produktów z przyczyn technicznych, każdorazowo na okres dłuższy niż tydzień; Lub

9.2.5  masz prawo do rozwiązania umowy z powodu czegoś, co zrobiliśmy źle (w tym z powodu opóźnienia w dostawie (patrz punkt 8.6).

9.3 Skorzystaj z prawa do zmiany decyzji (Regulamin umów konsumenckich 2013). W przypadku większości produktów zakupionych online masz prawo zmienić decyzję w ciągu 14 dni i otrzymać zwrot pieniędzy.

9.3.1  Nie masz prawa zmienić zdania w następujących kwestiach:

9.3.1.1 produkty zapieczętowane ze względów ochrony zdrowia lub higieny. Elektroniczne papierosy, clearomizery, atomizery (znane również jako cewki lub głowice), saszetki i zbiorniki są produktami doustnymi i po otwarciu lub użyciu nie można ich zwrócić ze względów higieny i bezpieczeństwa, chyba że są wadliwe;

9.3.1.2 produkty łatwo psujące się lub w inny sposób podatne na zepsucie lub szybki termin przydatności do spożycia. E-liquid jest klasyfikowany jako produkt łatwo psujący się i nie może zostać zwrócony, chyba że jest wadliwy. W przypadku, gdy pozwolimy Ci, według naszego wyłącznego uznania, na zwrot tego przedmiotu, możemy zmniejszyć Twój zwrot, aby odzwierciedlić wszelkie zmniejszenie wartości produktów, w zależności od ich stanu i sposobu, w jaki się z nimi obchodzisz;

9.3.1.3 produkty, które po dostarczeniu zostają zmieszane nierozłącznie z innymi rzeczami.

9.3.2  Jeżeli korzystasz ze swoich praw wynikających z niniejszej klauzuli, musisz to zrobić

9.3.2.1 powiadomić nas o zamiarze anulowania, kontaktując się z naszym Działem Obsługi Klienta pod numerem customerservice@elfbarpolska.com. W niektórych okolicznościach otrzymasz numer autoryzacji zwrotu towaru (RMA), który należy dołączyć do zwracanych produktów. Wszelkie niechciane lub nieautoryzowane zwroty mogą zostać zutylizowane bez dalszej odpowiedzialności za zwrot pieniędzy.

9.3.2.2 bezpiecznie odeślij wszystkie towary na własny koszt (chyba, że produkty są wadliwe), nieotwarte i nieużywane, w oryginalnym opakowaniu w celu podania adresu zwrotnego (skontaktuj się z nami).

9.3.2.3 Dołącz całą dokumentację, imię i nazwisko, numer zamówienia i powód zwrotu, w tym RMA, jeśli ma to zastosowanie.

9.3.2.4 zwroty wysyłać przesyłką poleconą, w pełni ubezpieczoną na pełną wartość towaru, z zapewnieniem zapłaty właściwej kwoty przesyłki. Masz obowiązek należycie dbać o towary znajdujące się w Twoim posiadaniu. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty zagubione w poczcie.

9.3.2.5 upewnić się, że wszystkie zwroty dotrą do nas w ciągu 10 dni roboczych od skontaktowania się z naszym Działem Obsługi Klienta. Jeśli przedmiot nie zostanie zwrócony w tym terminie, możemy go nie przyjąć.

9.3.2.6 zezwala na sprawdzenie pozycji i wysłanie zamiennika lub przyznanie kredytu/zwrotu środków w ciągu do 5 dni roboczych.

9.4 Zakończenie umowy, jeżeli nie jesteśmy z naszej winy i nie ma prawa do zmiany decyzji. Jeżeli nie ponosimy winy i nie masz prawa do zmiany decyzji (patrz punkt 9.1), nadal możesz rozwiązać umowę przed jej zakończeniem, ale być może będziesz musiał zapłacić nam odszkodowanie. Jeśli chcesz zakończyć umowę, zanim wyślemy Ci produkty, skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta pod numerem customerservice@elfbarpolska.com. Jeśli uda nam się rozwiązać umowę, zwrócimy Ci wszelkie kwoty zapłacone przez Ciebie za niedostarczone produkty, ale możemy od tego zwrotu odliczyć (lub, jeśli nie dokonałeś wpłaty zaliczki, obciążyć Cię) uzasadnioną rekompensatą za koszty netto, które wypłacimy ponieść w związku z rozwiązaniem umowy.

10. Jak zakończyć z nami umowę (także jeśli zmieniłeś zdanie)

10.1 Powiedz nam, że chcesz zakończyć umowę. Aby zakończyć z nami umowę, daj nam znać, wykonując jedną z poniższych czynności:

10.1.1 Telefon lub e-mail. Zadzwoń do działu obsługi klienta pod podany numer lub napisz do nas na adres customerservice@elfbarpolska.com. Podaj swoje imię i nazwisko, adres domowy, szczegóły zamówienia oraz, jeśli są dostępne, numer telefonu i adres e-mail.

10.1.2 W Internecie. Wypełnij formularz na naszej stronie internetowej.

10.1.3 Pocztą. Wydrukuj formularz online i wyślij go do nas na adres podany w formularzu. Możesz też po prostu napisać do nas na adres siedziby, podając szczegóły dotyczące tego, co kupiłeś, kiedy to zamówiłeś lub otrzymałeś, a także swoje imię i nazwisko oraz adres.

10.2 Zwrot produktów po zakończeniu umowy. Jeśli z jakiegokolwiek powodu rozwiążesz umowę po wysłaniu produktów do Ciebie lub po ich otrzymaniu, musisz je nam zwrócić. Musisz je nam odesłać na adres siedziby lub (jeśli nie nadają się do nadania) pozwolić nam je odebrać. Aby zwrócić jakiekolwiek produkty, należy postępować zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez nasz zespół obsługi klienta. Jeśli korzystasz z prawa do zmiany decyzji, musisz przestrzegać punktu 9.3.

10.3 Kiedy poniesiemy koszty zwrotu. Koszty zwrotu pokrywamy tylko w przypadku uszkodzenia towaru, zgodnie z punktem 9.1.1 oraz w niektórych przypadkach zgodnie z punktem 9.1.2:

10.4 Ile pobieramy za odbiór. Jeśli ponosisz koszty zwrotu, a my odbierzemy od Ciebie produkt, obciążymy Cię bezpośrednimi kosztami odbioru.

10.5 Jak zwrócimy Ci pieniądze. Zwrócimy Ci cenę zapłaconą za produkty, metodą użytą do płatności. Możemy jednak dokonać odliczeń od ceny, jak opisano poniżej.

10.6 Potrącenia ze zwrotów kosztów w przypadku skorzystania z prawa do zmiany decyzji. Jeśli skorzystasz z prawa do zmiany decyzji: możemy zmniejszyć zwrot ceny (z wyłączeniem kosztów dostawy), aby odzwierciedlić zmniejszenie wartości towarów, jeśli zostało to spowodowane obchodzeniem się z nimi w sposób, który nie być dozwolone w sklepie. Jeśli zwrócimy Ci zapłaconą cenę, zanim będziemy mogli sprawdzić towar, a później odkryjemy, że obchodziłeś się z nim w niedopuszczalny sposób, musisz zapłacić nam odpowiednią kwotę.

10.7 Kiedy zostanie dokonany zwrot pieniędzy. Zwrócimy Ci należne Ci pieniądze tak szybko, jak to możliwe. Jeżeli skorzystasz z prawa do zmiany decyzji, zwrot pieniędzy nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez nas produktu z powrotem lub, jeśli wcześniej, od dnia, w którym przedstawisz nam dowód wysłania produkt z powrotem do nas. Informacje o tym, jak zwrócić nam produkt, znajdziesz w punkcie 9.2.

11. Nasze prawo do rozwiązania umowy

11.1 Możemy rozwiązać umowę, jeśli ją złamiesz. W każdej chwili możemy rozwiązać umowę dotyczącą produktu, pisząc do Ciebie, jeśli:

11.1.1 nie dokonasz na rzecz nas żadnej płatności w terminie i nadal nie dokonasz płatności w terminie 14 dni od dnia, w którym przypomnimy Ci o terminie płatności;

11.1.2 nie przekażesz nam w rozsądnym terminie od chwili, gdy o to poprosimy, informacji niezbędnych do dostarczenia produktów, na przykład dokumentu potwierdzającego wiek;

11.1.3 nie pozwolisz nam w rozsądnym terminie dostarczyć Ci produktów lub odebrać ich od nas;

11.2 Jeśli złamiesz umowę, musisz nam zrekompensować. Jeśli zakończymy umowę w sytuacjach określonych w punkcie 11.1, zwrócimy Ci wszelkie pieniądze zapłacone z góry za produkty, których nie dostarczyliśmy, ale możemy odliczyć lub obciążyć Cię uzasadnioną rekompensatą za koszty netto, które poniesiemy w wyniku Twojego złamanie umowy

11.3 Możemy wycofać produkt. Możemy napisać do Ciebie, aby poinformować Cię, że zaprzestaniemy dostarczania produktu. Poinformujemy Cię z wyprzedzeniem o wstrzymaniu dostaw produktu i zwrócimy wszelkie kwoty zapłacone z góry za produkty, które nie zostaną dostarczone.

12. Jeśli wystąpi problem z produktem

12.1 Jak poinformować nas o problemach. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub reklamacje dotyczące produktu, skontaktuj się z nami. Możesz zadzwonić do naszego zespołu obsługi klienta pod numer podany powyżej lub napisać do nas na nasz adres e-mail lub adres siedziby.

12.2 Podsumowanie Twoich praw. Dostarczymy produkty zgodne z niniejszą umową. Dalsze szczegóły można znaleźć w naszej szczegółowej Polityce zwrotów gwarancyjnych

12.3 Twój obowiązek zwrotu odrzuconych produktów. Jeśli chcesz skorzystać z przysługującego Ci prawa do odrzucenia produktów, musisz albo zwrócić je osobiście do miejsca, w którym je kupiłeś, odesłać je do nas lub (jeśli nie nadają się do wysłania) pozwolić nam je odebrać od Ciebie. Zwrócimy koszty wysyłki, etykiety odbiorczej lub zorganizowania odbioru.

13. Cena i płatność

13.1 Gdzie znaleźć cenę produktu. Ceną produktu (zawierającą podatek VAT) będzie cena podana na stronach zamówienia podczas składania zamówienia. Dokładamy wszelkich starań, aby cena polecanego Państwu produktu była prawidłowa. Jednakże prosimy o zapoznanie się z klauzulą 13.3, aby dowiedzieć się, co się stanie, jeśli odkryjemy błąd w cenie zamawianego produktu.

13.2 Przekażemy zmiany w stawce podatku VAT. Jeżeli stawka podatku VAT ulegnie zmianie pomiędzy datą zamówienia a datą dostawy produktu, dostosujemy stawkę podatku VAT, którą płacisz, chyba że zapłaciłeś już za produkt w całości przed zmianą stawki podatku VAT.

13.3 Co się stanie, jeśli podamy błędną cenę. Zawsze może się zdarzyć, że pomimo naszych najlepszych starań część sprzedawanych przez nas produktów będzie nieprawidłowo wyceniona. Zwykle sprawdzamy ceny przed przyjęciem zamówienia, więc jeśli prawidłowa cena produktu w dniu złożenia zamówienia jest niższa niż cena podana w dniu zamówienia, pobierzemy niższą kwotę. Jeśli prawidłowa cena produktu w dniu złożenia zamówienia jest wyższa niż cena podana, skontaktujemy się z Tobą w celu uzyskania instrukcji, zanim przyjmiemy Twoje zamówienie. Jeżeli przyjmiemy i zrealizujemy Twoje zamówienie, w którym błąd w cenie jest oczywisty i jednoznaczny i mógłby zostać przez Ciebie rozsądnie uznany za błędną wycenę, możemy zakończyć umowę, zwrócić Ci wszelkie zapłacone kwoty i zażądać zwrotu wszelkich dostarczonych towarów Ty.

13.4 Kiedy musisz zapłacić i w jaki sposób musisz zapłacić. Akceptujemy płatności wszystkimi głównymi kartami kredytowymi i debetowymi. Kiedy musisz zapłacić, zależy od tego, jaki produkt kupujesz, jednak zazwyczaj musisz zapłacić za produkty podczas składania zamówienia.

13.5 Możemy naliczyć odsetki w przypadku opóźnienia w płatności. Jeśli nie dokonasz na rzecz nas żadnej płatności w terminie, możemy od czasu do czasu naliczyć odsetki od zaległej kwoty w wysokości 4% rocznie powyżej podstawowej stopy procentowej Barclays Bank Plc. Odsetki te naliczane są codziennie od terminu płatności do dnia faktycznej zapłaty zaległej kwoty, czy to przed czy po wydaniu wyroku. Musisz zapłacić nam odsetki wraz z zaległą kwotą.

14. Nasza odpowiedzialność za poniesioną przez Ciebie stratę lub szkodę

14.1 Jesteśmy odpowiedzialni wobec Ciebie za przewidywalne straty i szkody spowodowane przez nas. Jeżeli nie zastosujemy się do niniejszych warunków, będziemy odpowiedzialni za straty lub szkody, które poniesiesz, a które są przewidywalnym skutkiem złamania przez nas niniejszej umowy lub naszego niezachowania należytej staranności i umiejętności, ale nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które nie do przewidzenia. Strata lub szkoda jest przewidywalna, jeśli jest oczywiste, że nastąpi lub jeśli w momencie zawierania umowy zarówno my, jak i Ty wiedzieliśmy, że może do tego dojść, na przykład jeśli omawiałeś to z nami podczas procesu sprzedaży.

14.2 Nie wyłączamy ani nie ograniczamy w żaden sposób naszej odpowiedzialności wobec Ciebie, jeżeli byłoby to niezgodne z prawem. Obejmuje to odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane naszym zaniedbaniem lub zaniedbaniem naszych pracowników, agentów lub podwykonawców; za oszustwo lub oszukańcze wprowadzenie w błąd; za naruszenie Twoich praw w związku z produktami; oraz za produkty wadliwe zgodnie z Ustawą o ochronie konsumentów z 1987 r

14.3 Nie ponosimy odpowiedzialności za straty biznesowe. Dostarczamy produkty wyłącznie do użytku domowego i prywatnego. Jeśli użyjesz produktów do celów komercyjnych, biznesowych lub odsprzedaży, nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie za jakąkolwiek utratę zysków, utratę działalności, przerwę w działalności lub utratę możliwości biznesowych, a inne warunki zostaną uznane za zastosować się do ciebie.

15. Jak możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe

Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe wyłącznie w sposób określony w naszej Polityce prywatności

16. Inne ważne terminy

16.1 Możemy przenieść niniejszą umowę na inną osobę. Możemy przenieść nasze prawa i obowiązki wynikające z niniejszych warunków na inną organizację . Skontaktujemy się z Tobą, aby poinformować Cię, jeśli planujemy to zrobić. Jeśli nie jesteś zadowolony z przelewu, możesz skontaktować się z nami, aby rozwiązać umowę w ciągu 7 dni od poinformowania Cię o tym, a my zwrócimy Ci wszelkie płatności dokonane z góry za niedostarczone produkty.

16.2 Aby przenieść swoje prawa na inną osobę, potrzebujesz naszej zgody. Możesz przenieść swoje prawa lub obowiązki wynikające z niniejszych warunków na inną osobę tylko wtedy, gdy wyrazimy na to pisemną zgodę.

16.3 Nikt inny nie ma żadnych praw wynikających z niniejszej umowy (z wyjątkiem osoby, na którą przekazujesz gwarancję). Niniejsza umowa jest zawarta pomiędzy Tobą a nami. Żadna inna osoba nie będzie miała żadnych praw do egzekwowania któregokolwiek z jej warunków.

16.4 Jeżeli sąd uzna część niniejszej umowy za niezgodną z prawem, pozostała część umowy pozostanie w mocy. Każdy z paragrafów niniejszego Regulaminu obowiązuje odrębnie. Jeżeli jakikolwiek sąd lub właściwy organ uzna, że którykolwiek z nich jest niezgodny z prawem, pozostałe paragrafy zachowają pełną moc i skuteczność.

16.5 Nawet jeśli opóźnimy wykonanie niniejszej umowy, nadal będziemy mogli ją wyegzekwować później. Jeśli nie nalegamy natychmiast, abyś zrobił wszystko, do czego jesteś zobowiązany na mocy niniejszych warunków, lub jeśli opóźnimy podjęcie kroków przeciwko Tobie w związku z złamaniem przez Ciebie niniejszej umowy, nie będzie to oznaczać, że nie musisz robić tych rzeczy i nie uniemożliwi nam to podjęcia wobec Ciebie kroków w późniejszym terminie. Na przykład, jeśli spóźnisz się z płatnością, a my nie będziemy Cię ścigać, ale nadal będziemy dostarczać produkty, nadal możemy zażądać od Ciebie dokonania płatności w późniejszym terminie.

16.6 Jakie przepisy mają zastosowanie do niniejszej umowy i gdzie możesz wszcząć postępowanie prawne. Niniejsze warunki podlegają prawu angielskiemu i możesz wszcząć postępowanie prawne dotyczące produktów w sądach angielskich. Jeśli mieszkasz w Szkocji, możesz wszcząć postępowanie sądowe dotyczące produktów przed sądem szkockim lub angielskim. Jeśli mieszkasz w Irlandii Północnej, możesz wszcząć postępowanie sądowe dotyczące produktów przed sądem irlandzkim lub angielskim.

17. Regulamin CLP

17,1 3 mg, 6 mg, 12 mg 10 mg; Produkt zawiera nikotynę, która jest substancją silnie uzależniającą. Nie na sprzedaż osobom poniżej 18 roku życia. Uwaga: zawiera nikotynę (EC 828-493-5). Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą. Szkodliwy w przypadku połknięcia. Po użyciu dokładnie umyć ręce. W przypadku połknięcia: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem. W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku dostania się do oczu: Przemyć dużą ilością czystej wody. Trzymać poza zasięgiem dzieci. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami regionalnymi. dokonane z wyprzedzeniem dla produktów niedostarczonych.

17,2 18 mg i 20 mg; Produkt zawiera nikotynę, która jest substancją silnie uzależniającą. Nie na sprzedaż osobom poniżej 18 roku życia. Niebezpieczeństwo: Zawiera nikotynę (EC 828-493-5). Działa toksycznie w kontakcie ze skórą. Działa toksycznie w przypadku połknięcia. Po użyciu dokładnie umyć ręce. W przypadku połknięcia: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem. W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku dostania się do oczu: Przemyć dużą ilością czystej wody. Trzymać poza zasięgiem dzieci. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami regionalnymi.

18. Promocje i rabaty

18.1 Rabaty i oferty. Wszystkie produkty objęte rabatem zależą od ich dostępności i mamy prawo do wycofania lub zmiany ofert i rabatów według uznania promotora. Ze względów projektowych rabaty procentowe są zaokrąglane do najbliższego miejsca po przecinku, wartości niezaokrąglone zostaną zastosowane do Twojego zamówienia przy kasie.

18.2 Oferty pakietowe. Od zakupu pakietu masz 90 dni na zwrot wadliwego urządzenia. Wadliwe urządzenia można jedynie wymienić, nie przysługuje zwrot pieniędzy, ponieważ jest to przedmiot bezpłatny. Jeśli po 90 dniach Twoje urządzenie ulegnie uszkodzeniu, skontaktuj się z producentem.

18.3 Konkursy w mediach społecznościowych. Wszyscy uczestnicy muszą mieć ukończone 18 lat i spełnić wymagania konkursu, w tym polubić lub obserwować stronę. Zwycięzcy zostaną wybrani losowo. Warianty kolorystyczne produktów zależą od dostępności. Jeśli zwycięzca nie odpowie w ciągu 24 godzin, nie będzie już uprawniony do nagrody, a nowy zwycięzca zostanie wybrany losowo. Aby otrzymać nagrodę, wszyscy zwycięzcy konkursu muszą mieć założone konto na stronie internetowej. Wszystkie konkursy mogą zostać zmienione lub wycofane według uznania organizatora.

Copyright © 2024 Elfbarpolska.

WARNING: The products sold on  Elfbarpolska.com may contain nicotine, a highly addictive chemical. Products offered on the website are not intended for use by minors under the age of 18, pregnant or breastfeeding women, individuals with cardiovascular problems, people with seizure disorders, or anybody who should avoid using tobacco or nicotine products for medical reasons. Always keep electronic cigarettes out of the reach of children.